World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / News in other languages / Å være menneske er å være sårbar

Å være menneske er å være sårbar

Å være menneske er å være sårbar

Rev. Miriam Spies, United Church of Canada, Canada. Photo: Susanne Erlecke/EKD/WCC

28 June 2016

- Når vi omtaler funksjonshemmede som "de sårbare", styrkes vrangforestillingen om at mennesker uten funksjonshemninger er sterke og klarer seg selv.

Dette er ett av punktene i dokumentet "The Gift of Being" ("Livet som gave") som sentralkomiteen i Kirkenes verdensråd (KV) drøftet mandag. I dokumentet heter det at de fleste blant oss kommer til å oppleve en eller annen form for redusert førlighet på et eller annet punkt i livet.

EDAN (Ecumenical Disability Advocates Network), har siden 1998 arbeidet med spørsmål rundt integrering av funksjonshemmede i KVs 345 medlemskirker. På sentralkomiteens møte i Trondheim 22.-28. juni ble grunnlaget for dette arbeidet gjennomgått på nytt.

Dr. Samuel Kabue som leder EDAN-arbeidet i KVs sekretariat, sier dette om bakgrunnen for det nye prinsippdokumentet "The Gift of Being":

- Utgangspunktet i å være skapt i Guds bilde, ledet oss til overskriften "The Gift of Being". Liv i enhver form har samme verdi, - selv om kroppene er ulike er vi like mye skapt i Guds bilde. Ved at vi er skapt er vi også gjenstand for Guds kjærlighet. Og Guds kjærlighet gjør ikke forskjell på folk. Også mennesker med en kropp som kan synes svak, er umistelige, sier Kabue.

Han gleder seg over at det ikke lenger er slik at noen utenfra presser kirkene til å arbeide med inkludering av mennesker med funksjonshemninger.

- Nå ser kirkene selv dette som sin oppgave. På kirkelig hold trenger vi ikke å argumentere for å inkludere. Det vi fortsatt trenger er å argumentere mot tilfeller av ekskludering. EDAN ønsker å hjelpe den økumeniske familien til å se de vanhellige konsekvensene av utestengelse i vårt arbeid og i våre institusjoner.

I "The Gift of Being" nærmer KV seg spørsmålet om funksjonshemninger ut fra menneskerettighetene. De etiske utfordringene fra den raske utviklingen innen kunstig befruktning, drøftes spesielt.

Det pekes på at genetisk screening og kunstig befruktning søker å gi vordende foreldre et "informert valg" om barnets genetiske egenskaper. KV-dokumenet problematiserer i den sammenheng en rådende oppfatning av uttrykket "livskvalitet".

I dokumentet heter det blant annet:
- Det er bekymringsfullt når livskvalitet-argumenter underbygger forestillingen om at visse begrensende tilstander fører til menneskeliv som ikke er verdt å leve.

Man kritiserer videre etikere som lager distinksjoner mellom å "være i live" og "ha et liv":
- I en slik distinksjon ligger en ide om at det å bare "være i live" ikke har noen verdi i seg selv. Da får menneskelivet verdi etter hva mennesker er i stand til å gjøre med livet.

- Utviklingen innen kunstig befruktning sender klar beskjed om at "funksjonshemmede liv" ikke er velkomne og bør forhindres fra å bli født, heter det i dokumentet. Det pekes på at man lett overser hvordan dette oppfattes av mennesker med funksjonshemninger og av deres familier.


The Ecumenical Disability Advocates Network (EDAN)

Plenumsmøte om enhet understreker kirkens avgjørende betydning


Filed under: