World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / News in other languages / Klimat, tro och hopp - Trostraditioner tillsammans för en gemensam framtid

Klimat, tro och hopp - Trostraditioner tillsammans för en gemensam framtid

Klimat, tro och hopp - Trostraditioner tillsammans för en gemensam framtid

The WCC President for Europe Rev. Dr Anders Wejryd, Archbishop emeritus, Church of Sweden

06 October 2014

Deklarationen som undertecknades vid det interreligiösa mötet om klimatförändringar som ägde rum i New York 21-23 september:

Råöversättning 140923 (Anders Wejryd)

Som företrädare för olika trostraditioner och religioner uttrycker vi gemensamt vår djupa oro för följderna av klimatförändringarna för jorden och människorna. Allt detta har, enligt våra religioner, givits oss att gemensamt ta ansvar för. Klimatförändringarna är verkligen ett hot mot livet, den ojämförligt dyrbara gåvan som getts oss att ta ansvar för.

Vi erkänner och bekräftar de överväldigande naturvetenskapliga bevisen på att klimatförändringen verkligen är orsakad av människan och att utan global och gemensam handling för att lindra följderna och utan att ordentligt rikta ansträngningarna dess grundläggande orsaker, så kommer påverkan att fortsätta att växa i både intensitet och frekvens. Samtidigt är vi redo att föra dialog med dem som är skeptiska.

I våra samhällen och tack vare media ser vi klimatförändringens följder överallt. Från våra systrar och bröder världen runt hör vi om dess följder för människor och natur. Vi erkänner och bekräftar att dessa följder på ett oproportionerligt sätt drabbar livet, livsomständigheterna och rättigheterna för de fattigare och marginaliserade och därmed mest sårbara befolkningarna, däribland urbefolkningar. När de som gjort minst för att orsaka klimatförändringarna blir de som drabbas mest, blir allt detta en fråga om orätt och rättvisa. Rättvisa lösningar brådskar.

Vi erkänner och bekräftar att klimatförändringarna idag utgör ett huvudhinder för att utrota fattigdomen. Extremväder förvärrar svält, skapar ekonomisk osäkerhet, tvingar människor på flykt och förhindrar hållbar utveckling. Klimatkrisen handlar om mänsklighetens överlevnad på planeten och förändring måste utgå från detta djupa allvar.

Därför, som religiösa ledare, förpliktar vi oss till att understödja katastrofriskreducering, klimatanpassning, utveckling med låga koldioxidutsläpp utbildning om klimatförändring, begränsning av vår egen konsumtion och minskning av vår användning av fossila bränslen. Utifrån vår tro och grundat i vårt framtidshopp så förpliktar vi oss att uppmuntra samveten och stödja våra syskon, samhällen och gemenskaper att skyndsamt överväga sådana steg.

Vi delar övertygelsen att klimathotet inte kan mötas effektivt av enskilda stater utan bara med vidgat samarbete gemensamt för staterna. Detta skall vara grundat på principer om ömsesidig tillit, rimlighet och likhet, försiktighet, solidaritet över generationerna samt gemensamma men differentierade ansvarstaganden utifrån förmåga. Vi uppmanar enträget de rika att stödja de fattiga och sårbara, tydligt och överallt, särskilt in de minst utvecklade länderna, i små ö-stater och i Afrika söder om Sahara. Kraftfullt stöd behöver innefatta generösa finansiella resurser, kapacitetsuppbyggnad, teknologiöverföring och andra former av samarbete.

Vi uppmuntrar stats- och regeringschefer och ministrar som deltar i klimattoppmötet att offentliggöra utfästelser för the Green Climate Fund, innefattande löften om utökat stöd över tid, att bygga upp nya partnerskap för klimatanpassning och utveckling med låga koldioxidutsläpp samt att ge alla människor tillgång till förnyelsebar energi.

Som människor av tro uppmanar vi alla regeringar att uttrycka sina förpliktelser begränsa den globala uppvärmningen till gott och väl under 2 grader Celsius. Vi betonar att alla stater delar ansvaret att ta fram och genomföra strategier för utveckling med låga koldioxidutsläpp, för att vi ska ha ett samhälle utan fossila bränslen vid mitten av detta sekel.

Följaktligen uppmuntrar vi världens politiska och ekonomiska ledare att utöva ledarskap under klimattoppmötet genom att offentliggöra gemensamma åtgärder såsom viktiga utsläppsminskningar i närtid, borttagande av subsidier för fossila bränslen, begränsning av kol, olje och gasanvändning, återtagande av investeringar från sektorn, skydd av skogar, ökad energieffektivitet inom bygg- och transportsektorerna samt andra konkreta steg. Vi uppmanar även alla regeringar att identifiera omställningsbehov på medellång och lång sikt och att utveckla strategier och metoder att hantera dessa, grundade på inhemska, gendermedvetna och delaktighetsstyrda för att bättre klara återstående förluster och skador beroende på ogynnsamma klimatkonsekvenser.

Slutligen hemställer vi att alla stater konstruktivt arbetar i riktning mot en långtgående, transparent och adekvat global klimatöverenskommelse i Paris 2015 med möjlighet till ansvarsutkrävande. Den nya överenskommelsen måste vara

*  Ambitiös för att hålla medeltemperaturökningen under 2 grader Celsius

*  Rimlig nog för att bördorna ska delas på ett rättvist sätt;

*  Tillräckligt rättsligt bindande för att garantera att effektiva nationella utsläppsbegränsningar är ordentligt finansierade och verkligen genomförs.

Som religiösa företrädare och medborgare i våra länder, förpliktar vi oss härmed att engagera oss mot klimathotet. Vi fortsätter att räkna med ert ledarskap och vi uppmuntrar er och förväntar oss att ni fattar de rätta besluten. När svåra beslut behöver tas för jordens och mänsklighetens överlevnad    är vi redo att stödja er. Vi ber för er och för hela mänskligheten i ansvarstagandet för jorden.

New York den 21 september 2014

Och så alla signatorer, se originalhandling på http://interfaithclimate.org/the-statement

Filed under: