World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / News in other languages / Kyrkornas Världsråds röst är viktig

Kyrkornas Världsråds röst är viktig

Kyrkornas Världsråds röst är viktig

Kirsten Auken, medlem av Kyrkornas Världsråds centralkommitté. Foto: WCC/Peter Williams

09 July 2014

Kyrkornas Världsråd har enorma möjligheter med sin kraftfulla stämma med över 345 medlemmar och med stora kyrkor såsom den anglikanska kyrkan och den ryskortodoxa kyrkan som medlemmar, säger Kirsten Auken, från den Danske folkekirken och ledamot i Kyrkornas Världsråds centralkommitté och invald i kommunikationskommittén för Kyrkornas Världsråd som ska dra upp riktlinjerna för kommunikationsverksamheten kommande sju år.

”Kyrkornas Världsråd behöver bli mer transparant, jobba mer strategiskt och anpassa kommunikationen utifrån de nya förutsättningarna”, menar Kirsten Auken.

I samband med centralkommittén arbetade kommunikationskommittén fram en plan för det långsiktiga kommunikationsarbetet inom Kyrkornas Världsråd. Planen går bland annat ut på att kommunikationen stärks inom Kyrkornas Världsråd, att kommunikationen integreras i verksamheten på ett tydligare sätt.

”Kommunikationen ska genomsyra allt arbete inom Kyrkornas Världsråd, inte bara något som kommunikationsavdelningen ska hantera utan alla är kommunikatörer. Jag ser att vi som är medlemmar i centralkommittén ska bli bättre på att kommunicera med medlemskyrkorna för att skapa en dialog”, säger Kirsten Auken och understryker vikten av att stimulera till tvåvägskommunikation och skapa plattformar för dialog.

Anpassa kommunikationen

”Jag ser också tydliga behov inom Kyrkornas Världsråd av ett tydligare arbete med målgrupper och att anpassa budskapet utifrån målgruppernas behov. Vi kan inte kommunicera allt med alla eftersom risken är stor att det inte berör någon. ”

Auken menar att den andra tydliga utmaningen är att utifrån den strategiska verksamhetsplanen ta fram en strategisk kommunikationsplan som bryts ned i målgrupper och kanaler. Påverkansarbetet och kommunikationsarbetet behöver integreras på ett tydligare sätt.

”Påverkansarbete handlar om kommunikation. Det handlar även om att prioritera bland alla budskap. Ju skarpare vi kan vara desto större möjligheter till att få genomslag i media. Medielandskapet är förändrat och Kyrkornas Världsråd måste följa med i utvecklingen. ”

“Kyrkornas Världsråd måste kommunicera sakfrågorna som till exempel klimatfrågan på ett sådant sätt att den berör och inbjuder till delaktighet. I Danmark hade vi god erfarenhet av samarbetet med till exempel ACTalliance inför klimatmötet i Köpenhamn.”

Tydligare samverkan

I rapporten och planen som Kyrkornas Världsråds centralkommitté fastställde nämns särskilt vikten av att inte bara kommunicera uppifrån och ned utan inbjuda lokala kyrkor att bidra i arbetet. Hur ser Kirsten Auken på detta utifrån sitt lokala perspektiv?

”Det är självklart en svår uppgift, många kyrkor saknar resurser och kompetens inom såväl kommunikationsområdet som inom olika sakområden. Jag tror dock att man ska erbjuda globala möjligheter till att engagera sig i gemensamma kampanjer till exempel inom klimatområdet.”

Kyrkornas Världsråd en viktig röst

”Kyrkornas Världsråd har enorma möjligheter med sin kraftfulla stämma med över 345 medlemmar. Vi ser hur påven Franciskus får ett enormt genomslag. Vi behöver fundera över vilken roll vi ska spela i påverkansarbetet? Kommunikationsarbetet bidrar till att synliggöra arbetet och ger stöd till genomförandet att vara kyrkornas röst i världen.”

Auken avslutar med att det behövs en genomlysning av såväl Kyrkornas Världsråds arbete inom kommunikationsområdet som att man gör en egen inventering i sin egen kyrka för att se hur kommunicerar vi delar och helhet, hur länkar vi sakfrågor till varandra och vad går att samordna än tydligare.

Kirsten Auken arbetar som Senior Advocacy Advisor inom Folkekirkens Nødhjælp i Danmark och har mångårig erfarenhet av att arbeta med politiska spörsmål, kommunikation och påverkansarbete.

 

Länk till kommunikationskommitténs rapport!

Denmark

Filed under: