World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / News in other languages / הבהרות של ארגון הכנסיות העולמי (WCC) בתגובה להאשמות מתמשכות של ״NGO Monitor ״ בדבר אנטישמיות

הבהרות של ארגון הכנסיות העולמי (WCC) בתגובה להאשמות מתמשכות של ״NGO Monitor ״ בדבר אנטישמיות

הבהרות של ארגון הכנסיות העולמי (WCC) בתגובה להאשמות מתמשכות של ״NGO Monitor ״ בדבר אנטישמיות

מלווה אקומני מלווה רועה צאן בעמק הירדן, אוקטובר, 2018. צילום: אלבין הילרט/WCC

04 February 2019

העובדה שמועצת הכנסיות העולמית (WCC) מגנה אנטישמיות היא דבר ברור ומוחלט. עמדת ה-WCC היא שאנטישמיות נמצאת בסתירה לאמונה ולמנהגים נוצריים, וכחטא נגד אלוהים והאנושות. שבנו וחזרנו על גינוי זה בעת האחרונה כתגובה למתקפה הטראגית שהתרחשה בבית הכנסת ׳קהילת עץ החיים – אור שמחה (Tree of Life) בפיטסבורג ב-27 באוקטובר, 2018, והתייחסנו למתקפה כ״הפרה מזעזעת של האנושות שכולנו שותפים לה.״ (ראה www.oikoumene.org/en/press-centre/news/wcc-expresses-sympathies-and-condemnation-in-wake-of-pittsburgh-synagogue-shooting).

מועצת הכנסיות העולמית מאמצת הגדרה מדוייקת ומקובלת ברבים של האנטישמיות כדי לזהות באופן ברור מקרים שבהם באה לידי ביטוי שנאה מרושעת נגד יהודים כיהודים, ובאותו זמן לוודא שביקורת לגיטימית כלפי פעולות יחידים, של קבוצות או של ממשלת ישראל איננה מתוייגת באופן שגוי כ׳אנטישמית׳. ואולם, ההגדרה שהציע הIHRA (כח המשימה הבינלאומי להנצחת זכר השואה) אינה מסייעת להשגת מטרה זו. הניסוח המעורפל והכוללני הזה, למרבית הצער, נוטה לסייע למי שמציג כל ביקורת שהיא נגד מדיניויות של ממשלת ישראל כבעלת מוטיבציה אנטישמית.

יתירה מזאת, התיאור של WCC של הגדרת ה-IHRA של אנטישמיות כ״הגדרה בפועל שאיננה מעוגנת בחוק״ הינה בגדר התייחסות לאופן שבו ה-IHRA עצמו תיאר את המושג. (ראה https://www.holocaustremembrance.com/working-definition-antisemitism).

 

מועצת הכנסיות העולמית מחוייבת להמשיך ללוות ולתמוך בכנסיות החברות בה, בקהילה הפלשתינית הנוצרית, ובכל מי שחותר לשלום צודק עבור שני העמים באזור, תוך התבססות על זכויות אדם שוות וכבוד לכל בני האדם באשר הם. איננו יכולים לקבל כל שימוש לרעה הוא של המושג ׳אנטישמיות׳ אם יש לו מטרה או השפעה המערערת ופוסלת חזון זה.

 

ה-WCC מצהיר כבר שנים – וננצל הזדמנות זו לעשות זאת שוב – כי הוא תומך בזכותה של מדינת ישראל להתקיים, בתוך הגבולות הבינלאומיים המקובלים שנקבעו, בריבונותה המלאה ובזכותה להיות חופשיה מכל סוג של איום או אלימות. אנו מגנים באופן מובהק כל סוג של אלימות המבוססת על רקע דתי, אתני או גזעי, או על כל ממד אחר של זהותו של אדם או רכוש. תוך מחשבה על מצבם של רבים מהנוצרים הפלשתינים, מועצת הכנסיות העולמית מבקשת לאשר באותה מידה את זכותם של העם הפלשתיני לחירות מכל כיבוש צבאי, את זכותם להגדרה עצמית בתוך מדינה משלהם לצד ישראל, ואת זכותם לחיות את חייהם בשלום. במקרים שבהן מדיניויות מסויימות ונהלים של ממשלת ישראל מסכלים או סותרים את מימוש הזכויות הללו, נמשיך להביע את ביקורתנו נגד מדיניויות ונהלים אלו.

כפי שכבר ציינו בתגובה הקודמת שלנו לדיווח שפירסם לאחרונהNGO Monitor , 14ב- בינואר, 2019, WCC מצפה מכל האומות לכבד וליישם זכויות אדם בינלאומיות ואת החוק ההומניטרי ועקרונותיו. איננו מפלים את ישראל מבחינה זו. מדינות רבות אינן עומדות במחויבויות ובהתחייבויות שלהם. אבל, לאחר יותר מחמישים שנות כיבוש צבאי, כאשר התקוות הפלשתיניות למימוש פתרון שתי המדינות הולכות ומתמוססות לאור הכיבוש המתמשך, וחוסר הימצאותה של מעורבות בינלאומית אפקטיבית, סיטואציה זו הינה – באופן טראגי – יחידה במינה, והיא נוגעת בנשמתו של כל מי שרואה את ארץ הקודש כמעיין שממנו נבעה אמונתו ומסורותיו, ואשר רואה את תפקידה כ״אור לגויים״. אנו מאמינים בתוקף כי גם החתירה לשלום צודק עבור שני העמים החיים בארץ הקודש וגם המאבק המתמשך נגד רעל האנטישמיות לא יקודמו אם הביקורת המופנית נגד מדיניויות או פעולות מסויימות הננקטות ע״י ממשלת ישראל תתואר באופן מסולף כ׳אנטישמית׳. ההיפך מכך.

עיין גם ב:

מועצת הכנסיות העולמית (WCC) מגיבה לדיווח כוזב של מפקח אירגון לא ממשלתי והביקורת כלפי EAPPI
(הודעה לציבור של WCC, 14 בינואר 2019)

למידע נוסף: www.eappi.org

Filed under: