World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

You are here: Home / Press centre / News in other languages / Wejryd vill ge nya perspektiv i det globala klimatarbetet

Wejryd vill ge nya perspektiv i det globala klimatarbetet

Wejryd vill ge nya perspektiv i det globala klimatarbetet

Anders Wejryd tillsammans med KV:s stewards Maria Allahham and Xam Murillo

07 July 2014

Anders Wejryd, president för Kyrkornas Världsråd och ärkebiskop emeritus i Svenska kyrkan, har varit engagerad i klimatfrågan sedan 70-talets början i samband med oljekrisen. I september deltar han i ett interreligiöst toppmöte i New York som anordnas av Kyrkornas Världsråd.  För att nå en vision om liv i Guds rike - en helad skapelse och mänsklighet i samhörighet, rättvisa, frihet och fred så måste klimatfrågan tas på allvar. Det handlar om att värna skapelsen, men det är också en fråga om rättvisa och fred, menar Anders Wejryd.

Under tiden som ärkebiskop anordnade han ett interreligiöst möte 2008 med ett 30-tal religiösa ledare från hela världen. Från mötet antogs ett interreligiöst manifest som överlämnades till FN inför klimatmötet i Köpenhamn samt till den svenska regeringen.  Wejryd initierade även bildandet av ett interreligiöst råd i Sverige. Ett par månader innan han gick i pension i juni så gav han ut ett biskopsbrev på temat klimat, det andra som getts ut av biskopsmötet. Det första kom redan 1989. Ett gemensamt dokument där samtliga biskopar ger sin syn på skapelsen och vårt gemensamma ansvar.

Vi hör samman

”För mig är det naturligt att arbeta interreligiöst eftersom vi hör samman. Vi behöver mötas och diskutera gemensamma frågor som till exempel klimatet. Kommande möte i september i New York ser han fram emot mycket.  Kyrkornas Världsråd kan addera en dimension till klimatsamtalen. Det är ett tillfälle att ingjuta mod och hopp. Vi tror på den enskilda människans möjlighet att vara med och förändra”, säger Anders Wejryd.

Engagemanget väcktes tidigt under studietiden 1973 på Sandöskolan. En påbörjad doktorsavhandling om ärkebiskop Nathan Söderblom väckte engagemanget för ekumenik och fredsfrågor. Denna avhandling blev inte klar på grund av direktorsjobb på Ersta, uppdraget som biskop i Växjö stift och sedermera ärkebiskop och numera president för Kyrkornas Världsråd i Europa.

”Det var oljekrisen som fick mig att engagera mig och fick mig att inse hur vår livsstil påverkar klimatförändringar.  Klimatfrågan, flyktingfrågan och fredsfrågan hör samman. Allt är sammanflätat med varandra, vi måste inse detta”, säger Anders Wejryd.

”Jag fick tidigt chansen att ta ett aktivt ansvar och satt i styrelsen för Lutherhjälpen hela  1970-talet.  Jag tänkte då att många andra driver klimatfrågan så det var kanske inte det primära för kyrkan. Men insåg efter en tid att vi kan tillföra något som andra inte kan tillföra. De flesta målar upp hot, vi kan även addera möjligheter, att människan kan förändra och att livet och livsmöjligheterna, dag för dag, är Guds gåvor.”

Livet är en gåva

Hur ska vi förändra vår livsstil? Hur ska vi rädda skapelsen?

”För att nå en vision om liv i Guds rike - en helad skapelse och mänsklighet i samhörighet, rättvisa, frihet och fred så måste klimatfrågan tas på allvar. Det handlar om att värna skapelsen men det är också en fråga om rättvisa. Låt oss inse att Livet är en gåva. Det går inte att utgå från att livet ska vara på ett visst sätt, något vi förtjänar. Vi får  hela tiden. Tänker vi så blir det lättare att släppa taget och våga dela och ge ut.  Livet går före våra egna uppdämda behov av materiella ting.”

Wejryd tillägger att ”Det är vårt arv att förvalta skapelsen.  Under ett sekel har det varit möjligt att hitta alternativa lösningar på miljöproblem och vi har köpt oss tid, den tiden är förbi, nu måste vi ta vårt ansvar gemensamt!”

”Som kyrkor kan vi ingjuta hopp och mod i att våga förändra världen, att förändra vår egen och andras livsstil. Vi kan visa på att människan har förmåga och kan förändra och att påtala att det är vårt gemensamma ansvar genom ord och handling”, berättar Anders Wejryd.

”Syftet med biskopsbrevet är att ge ett teologiskt bidrag till klimat- och hållbarhetsdiskussionen i landet men också att stimulera arbetet i Svenska kyrkan till att både i ord och handling arbeta med klimat- och hållbarhetsfrågor. Ett biskopsbrev kan också vara ett viktigt bidrag i det nationella och internationella ekumeniska arbetet för att höja medvetenheten om klimatfrågans etiska och existentiella dimensioner.”

Alla kan bidra

Biskopsbrevet avslutas med uppmaningar till Svenska kyrkan och kyrkor i hela världen, till beslutsfattare i Sverige och internationellt, till företag och organisationer så väl som enskilda människor.

”Vi vill gärna dela med oss av biskopsmötets tankar om vårt gemensamma ansvar för klimatet, vad kyrkan kan göra och vad vi alla kan bidra med. Vi kan alla vara med och bidra! Vi har alla ett ansvar!”, avslutar Anders Wejryd.

På frågan om hur han kommer att bidra i klimatarbetet i sin nya roll, som företrädare för Kyrkornas Världsråd som president i Europa, så säger han blygsamt att han om möjligt står till förfogande om han kan inspirera andra att fördjupa sig inom klimatområdet. Nästa uppdrag är medverka vid Kyrkornas Världsråds interreligiösa klimatmöte i New York i september.

Mer information om Kyrkornas Världsråds interreligiösa klimatmöte

Länk till Kyrkornas Världsråds arbete inom klimatområdet

Länk till Biskopsbrevet om klimatfrågan

Länk till det interreligiösa manifestet från 2008

Filed under: